TRI VRSTE HADŽA – Svako ko želi obaviti hadž mora izabrati jednu od tri vrste hadža


Osoba koja obavlja ovu vrstu hadža nijjeti obavljanje ‚umre u 2 mjesecima hadža, a to su ševval, zul-k’ade i prvih deset dana mjeseca zul-hidždže. Izgovorit će sljedeće riječi: „Lebbejke ‚umreten mutemetti’an biha ilel-hadždž“ (Odazivam Ti se ‚umrom poslije koje će mi biti dozvoljeno ono što mi je zabranjeno pri oblačenju ihrama, sve do njihovog ponovnog oblačenja zbog hadža). ‚Umra podrazumijeva obavljanje tavafa, sa’ja i skraćivanje kose. Nakon toga postaje mu dozvoljeno ono što mu je bilo zabranjeno u ihramima. Osmi dan zul-hidždžeta ponovo oblači ihrame, na mjestu na kojem se zatekne, sa nijjetom hadža i počinje sa obavljanjem obreda. Upotpunit će hadž, a dužan je zaklati ovcu, odnosno devu ili kravu zajedno s još najviše šest osoba. Ako nije u stanju da zakolje, postit će tri dana dokje na hadžu i sedam kad se vrati kući.


On svoje obrede započinje tako što nijjeti ‚umru i El-Kiran hadž srcem, potom izgovara naredne riječi: „Lebbejke umreten ve hadždžen.“ Kada stigne u Mekku ‚Umra obavit će tavaful-kudum, te zajednički sa’j za hadž i ‚umru. On i dalje ostaje u ihramima čuvajući se svih ihramskih zabrana. Osmog zul-hidždžeta upućuje se prema svetim mjestima gdje obavlja hadžske obrede koji se sastoje od ’umre i hadža, s tim da neće obavljati hadžski sa’j jer ga je spojio sa ‚umranskim sa’jem. Osoba koja obavlja ovu vrstu hadža obavezna je zaklati ovcu, odnosno žrtvovati sedminu deve ili krave. Ako nije u stanju da zakolje, postit će tri dana dok je na hadžu i sedam kad se vrati kući. Najbolja vrsta hadža je et-temettu’u za onoga ko ne povede kurban sa sobom na hadž. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je ashabima da obavljaju upravo ovu vrstu hadža.


Nanijjetit će samo hadž. Kada stigne na mikat, reći će: „Lebbejke hadždžen“ (Odazivam Ti se hadžom). Kada stigne u Mekku el- Mukerremu obavit će tavaful-kudum i hadžski sa’j te će ostati u ihramima sve dok ne završi hadžske obrede. Onaj ko obavlja ovu vrstu zakiati kurban hadža ne mora zaklati kurban jer nije obavljao zajedno hadž i ‚umru.