Šta radi onaj koji obavlja ‚umru kada stigne u Mekku?

Poželjno je da se okupa po svom dolasku i nakon toga odlazi u EI-Mesdžidul-haram gdje se nalazi Bejtullah (Kaba) kako bi obavio obrede ‚umre. Međutim, ne bi bio grješan ako se ne okupa, a ode u Harem. U EI-Mesdžidul-haram ulazi desnom nogom i kaže: „E’uzu billahil-Azimi ve bi vedžihihi-lkerimi ve sultanihil-kadimi mine-š-šejtani-r-radžim. Bismillah, ves-salatu ves-selamu ‚ala Resulillah. Allahumme-ftah liebvabe rahmetike“ (Sklanjam se u okrilje Velikog Allaha, pred Njegovo lice časno, Njegovu vlast praiskonsku, pred prokletim šejtanom. U ime Allaha, blagoslovi i spas i mir Njegovom Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Svoje). Ova dova se izgovara i prilikom ulaska u svaki drugi mesdžid ili džamiju.

Nakon toga upućuje se prema Kabi kako bi počeo sa tavafom. U sunnet spada to da muško prilikom ‚umranskog tavafa i tavaful-kuduma otkrije svoje desno rame. Desni kraj ihrama provući će ispod pazuha desne ruke i prebaciti prekolijevog ramena.

On počinje sa tavafom koji se sastoji od sedam krugova. Svaki krug počinje od Crnog kamena (EI-Hadžerul-esveda). U slučaju da se nađe u blizini Crnog kamena pokušat će ga poljubiti, ako mogne, pod uvjetom da ne uznemirava druge Ijude svojim guranjem, probijanjem, vrijeđanjem iudaranjem. Er-Ruknul

Ovakav postupak je greška jer predsta- Jemamvlja uznemiravanje muslimana. U tom slučaju dovoljno je da iz daljine, u prolazu, pokaže rukom prema Crnom kamenu (učini išaret) i kaže Allahu ekber (Allah je najveći) i pri tomeneće zastajati.

Dalje nastavlja obilaziti oko Kabe sedam krugova, izbjegava uznemiravanje drugih, neće podizati glas i upućivat će dove po svom izboru. Kada dođe do Jemenskog ugla (Er-Ruknul-Jemani) dodirnut će ga desnom rukom, ako bude u mogućnosti. Neće ga Ijubiti ili potirati rukom kako to rade neki Ijudi jer je to u suprotnosti sa sunnetom i praksom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako već ne bude u mogućnosti dodirnuti Jemenski ugao, nastavit će sa tavafom a neće dizati ruku u njegovom pravcu niti donositi tekbir ( Allahu ekber ). Od sunneta je da između Jemenskog ugla i Crnog kamena kaže sljedeće: „Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar“ (Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Ognju).

Na ovaj način osoba koja obavlja ‚umru kruži oko Kabe sedam krugova, počinje od Crnog kamena i završava kod njega. Muškarcima je sunnet da prva tri kruga kod umranskog tavafa i tavaful-kuduma brže hodaju.

Greške koje se čine prilikom obavljanja tavafa:

Neki Ijudi tavaf obavljaju tako što prolaze kroz hidžr, a ne okolo njega, misleći da je takav tavaf ispravan. Ne znaju da je hidžr sastavni dio Kabe i da moraju oko njega tavafiti. Pogrešno je dodirivati sve uglove Safa, Kabe ili zidove, odnosno potirati zidove, ogrtač Kabe, njena vrata i Mekami-lbrahim. Sve ove stvari su zabranjene i predstavljaju novotariju u ovoj vjeri i nemaju osnove u Šerijatu i praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi vesellem.

Guranje žena sa muškarcima u toku tavafa, naročito kod Crnog kamena i Mekami-lbrahima. Svaki pojedinac dužan je da izbjegava ovakve situacije.

Kada završi sa tavafom, uradit će

1. Pokrit će desno rame.
2. Potvrđeni sunnet je klanjati dva rekata iza Mekami-Ibrahima, ako je u mogućnosti, u protivnom će ih obaviti na bilo kojem mjestu u Haremu. Na prvom rekatu poslije proučene Fatihe učit će Kulja ejjuhel-kafirun, a na drugom rekatu poslije proučene Fatihe uči Kul huvallahu ehad. S tim da nema smetnje ako bi na ova dva rekata učio i neke druge sure.

3. UMRANSKI S’AJ

Onaj koji obavlja ‚umru, obavit će tavaf, otići na Safu odakle će otpočeti sa’j, tj. sedam puta žurno hodati između Safe i Merve. Kada se približi Safi reći će, počinjući sa onim čime je počeo Uzvišeni Allah, dž.š.: „Safa i Merva su Allahova časna mjesta.“

Nakon toga popet će se na Safu, stati i, okrenuvši se prema Kabi, zahvaliti se Allahu, dž.š., izgovoriti tri tekbira, te dignutih ruku puno činiti dovu, govoreći: „La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu ve huve ‚ala kulli šej’in kadir ; la ilahe illellahe vahdehu, endžeze v’adehu ve nesare ‚abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu“ (Nema istinskog boga osim Allaha, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega. Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji ispunjava Svoje obećanje i pomaže Svojem robu, i sve protivnike sam porazi).

Ovu dovu će ponoviti tri puta, kada je prouči jedanput molit će za ono što mu srce želi, pa onda ponoviti onu prvu dovu po drugi put i tako redom. Međutim, ako bi učio dovu i manje od ovoga, bilo bi dovoljno. Ruke će dizati samo kad uči dovu, a prilikom donošenja tekbira neće pokazivati rukom prema Kabi. Ovaj išaret rukom prema Kabi je greška koju čini veliki broj hadžija i onih koji obavljaju umru.

Potom silazi sa Safe i kreće prema Mervi. Idući, on upućuje dove za sebe, svoju porodicu i sve muslimane. Kada dođe do zelenog svjetlosnog znaka, potrčat će do sljedećeg zelenog svjetlosnog znaka. Odatle nastavlja normalno da se kreće prema Mervi. Trčanje između ova dva znaka propisano je samo muškarcima, ali ne i ženama.

Kada onaj ko obavlja ‚umru stigne do Merve, okrenut će se prema Kabi i ponoviti isti onaj zikr, te upućivati dove kao što je to uradio na Safi, s tim da neće učiti ajet. Onda silazi sa Merve i kreće prema Safi. Kada dođe do prvog svjetlosnog znaka potrčat će do drugog znaka, odakle će nastaviti normalno šetati (prethodno je spomenuto da se radi o žurnom hodanju, ne o normalnom) sve dok se ne popne na Safu. Na isti način obavit će sve krugove između Safe i Merve. Ovdje je bitno napomenuti da odlazak od Safe do Merve predstavlja jedan krug, a povratak sa Merve na Safu predstavlja drugi krug. Dakle, počinje se sa Safe, a završava na Mervi. Nema smetnje da, ako je iscrpljen ili bolestan, sa’j obavi na kolicima.

Ženi koja ima mjesečnicu i nifas dozvoljeno je da obavi s’aj, za razliku od tavafa, jer mjesto gdje se obavlja sa’j ne ulazi u sastavni dio Harema. Greška koja je rasprostranjena među ženama u toku s’aja jeste trčanje između zelenih svjetlosnih znakova, što je svojstveno samo muškarcima.